Sutras

Sutra del Kesa

Todas las mañanas, antes de ponerse el kesa o el rakusu ( kesa en miniatura), se recita este sutra, cuatro [...]

Leer más

Sutra Kanromon

Namu jippo butsu, namu jippo ho, namu jippo  so,    Namu hon shi Shakamuni butsu, namu   daizu daihi kyu ku Kanzeon [...]

Leer más
'